inbutton5.jpg


       


 

 

    Cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze dek dünya sahnesinde ulusumuza kattığı değerleri büyük onurla taşıyor ve koruyoruz. Aynı duyarlılığı gelecek kuşakların da gösterilmesi için bizleri Cumhuriyete taşıyan şartların simgeleşmiş olanlarını canlı tutmak gereğine inanıyoruz. İnebolu bu önemli simgelerden biridir.

    Yurdumuzun işgal altında ve paylaşılmış olduğu bir dönemde cephanelere el konulmuş ve halkın silahları teslime zorlanmıştır.

    Tarih boyunca esaret yaşamamış olan bu halkın yüreğinde özgürlük ateşi yanmakta ne çare ki elinde silah bulunmamaktadır. İşte böyle bir anda İnebolu'nun yiğit kayıkçıları ve kağnılarla cefakar bacıları cepheye silah ve cephane ikmali görevini üstlenip başarı ile tamamlarlar.

    Anadolu'ya geçecek asker ve sivil gönüllüler, silah, cephane ve tüm malzemeler cepheye en yakın liman olan İnebolu'da toplanarak buradan sevkiyat yapılıyordu. Küre, Seydiler, Kastamonu ve Ilgaz'ın patika yollarında günlerce süren binbir cefa ile Ankara'ya (cepheye) ulaştırılıyordu. İnebolu İstiklal Savaşı'nın kilit noktası olmuştur. Bu nedenle de İnebolu kayıkçıları, İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra T.B.M.M 16.05.1924 günü çıkardığı 66 numaralı kanunla İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

    Mustafa Kemal'in "Gözüm Sakarya'da; Kulağım İnebolu'da" sözleri Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu ve cephane ikmalinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktadır.     

 

 

 

    Tarihi gerçekleri simgelerle de olsa genç ve gelecek kuşaklara anlatmak,sahip olunan geçmişi bir kez daha anımsatmak ve önümüze koyduğumuz hedeflere doğru yol alırken geçmişimize bir kez daha sahip çıkmak için, ülkemizin düşman işgalinden kurtulması için vermiş olduğu mücadelede önemli bir yeri olan İnebolu'nun "YİĞİT İNEBOLU", İnebolu, Küre, Seydiler, Kastamonu, Ilgaz - Çankırı - Ankara karayolunun da "İSTİKLAL YOLU" olarak adlandırılmasını, Rahime Kaptan, Halime Çavuş, Şehit Şerife Bacı, Kahraman Denizciler ve İstiklal Savaşı'nda en çok kayıp veren Kastamonu Şehitleri anısına istiyoruz.

 

Saygılarımızla,

Mehmet REİS

KASİAD GENEL BAŞKANI

(KASTAMONU'LU SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ)

 


    Şehir ve bölge planlama bölümümüzde, 2001-2002 ders yılında proje alanı olarak İnebolu Kenti ve Çevresi seçilmiş, bir yıl boyunca üretilen çalışmalar İnebolu!da sergilenmiş ve İnebolu Belediyesi'nin düzenlediği bir toplantıda tartışılmıştır. Bu projelerde kent ve yakın çevresi, bir alt bölge yaklaşımı içinde ele alınmış, doğal ve tarihi çevrenin korunması bakış acısı içinde kent bölgecikleri için farklı konularda, problem çözümüne yönelik alt ölçekli planlama ve tasarım projeleri geliştirilmiştir. 45 öğrenci ve 8 öğretim üyesi ile yürüttüğümüz bu çalışmalarda, makro düzeyde kent ve çevresinin olanakları, gelişme potansiyelleri ve coğrafi koşullar değerlendirilmiş ve doğal ve tarihi çevrenin korunması hedefini güçlendirecek ve destekleyecek bir ekonomik gelişme hedefi olarak doğa ve tarih turizminin önemi üzerinde durulmuştur. Diğer yandan kırsal kalkınmaya yönelik projeler geliştirilmiştir.

    Kent ve yakın bölgede, uygun ve yeterli arazı bulunmayışı, bölgenin gelişmiş pazarlara uzak oluşu ve doğal veriler açısından sakıncaları da dikkate alınarak kapsamlı bir sanayi gelişimi önerilmemiştir

    Bilindiği üzere, İnebolu kenti gerek yakın bölgedeki yer altı zenginlikleri gerekse de İç Anadolu'nun Karadeniz'e en yakın noktası olması nedeniyle, antik dönemlerden başlayarak tarih boyunca önemli bir ticaret ve liman kenti olmuştur. Roma Yolu olarak adlandırılan ticaret yolu İnebolu'daki doğal liman ve kaleden başlayarak Özlüce üzerinden Küre'ye oradan da Anadolu'ya açılmaktadır. Bu yol Kurtuluş Savaşı'nda da zafer yolu olarak tarihe geçmiştir.
   
    İnebolu kenti, farklı tarihsel dönemlere ait tüm öğeleri içinde barındıran bir açık hava müzesi niteliğindedir. Kent ve çevresindeki tarih ve kültür varlıkları bir tarih sürekliliği sunmaktadır. Kentte, özgün ve sivil mimarlık örnekleri olan İnebolu evlerinin yanı sıra, tescilli tarihi mezarlıklar ve çeşmeler, hamamlar, manastır, diğer yöresel yapılar ve kale kalıntıları bulunmaktadır.

    Bu kale kalıntıları, Abaştepe bölgesinde, (Şimdiki Boyran Mahallesi'ni içine alan Avara Mahallesi'ne uzanan alan). Karadeniz İlkokulu ve Meteoroloji Müdürlüğünün bulunduğu bölge ile kentin güneyindeki Geriş Tepesi'ndedir. Boyranaltı Mahallesi'ndeki birinci bölgede "müze denetiminde kazı yapılacak alan" olarak belirlenmiş bir 1. derece arkeolojik sit alanı bulunmaktadır.
   
    Diğer yandan, 1880'lerde iki kez yangın geçiren kent merkezi, "ızgara plan"a uygun olarak yeniden tasarlanmıştır. İnebolu kenti, o tarihlerde yapılaşma biçiminde ve yapı malzemesine kural getirilen bir kaç Osmanlı Kenti'nden biridir.

    Önemli tarihsel ve doğal verilerine karşın, kent ve çevresi ciddi gelişme problemleri yaşamaktadır. Kentte 400'ü aşkın tescilli sivil mimarlık örneği yapı bulunmaktadır. Bu yapıların ciddi ekonomik sorunlar nedeniyle korunamama tehdidi altında olduğu bilinmektedir. Bu koşullar altında, kentteki tarihi değerlerin korunmasına yönelik kararlar, yanlış bir bilinçle, bölgenin ve kentin gelişmesi önünde engeller olarak görülebilmektedir.

    Oysa bu değerleri ve zenginlikleri gelişmenin en önemli öğeleri haline getirmek olanaklıdır. Bu çerçevede, kültür, doğa ve tarih turizmi, kent ve yakın çevresi için önemli bir gelişme seçeneği olarak koruma ve yaklaşımına ve kararlarına en önemli katkıyı sağlayabilecek ve bu kararları güçlendirecektir.

 

           Bu kapsamda;

          - İnebolu kenti bir doğa, tarih ve kültür turizmi merkezi olarak geliştirilmeli ve desteklenmelidir.

          - Kentte Roma Dönemi’ne ait fırın, dükkan ve tapınak kalıntıların bulunduğu manastır tepesi’nde             gerekli düzenlemeler ve restorasyonlar yapılmalıdır.

         - Kentin konut dışı tarihsel yapı örneklerini oluşturan, rüştüye mektebi, eski belediye, Osmanlı            Bankası, Türk Ocağı binalarının, kültürel ve eğitsel işlevlerle yeniden donatılarak kent yaşamına            kazandırılması önemli katkılar sağlayacaktır.

         - Kent çevresindeki, arkeolojik sit alanlarında yürütülecek arkeolojik araştırmalar Anadolu tarihine ışık tutacak niteliktedir. Bu nedenle, kazı çalışmalarının bir an öge başlatılmasında yarar            bulunmaktadır. Öncelikle, Boyran Mahallesi’ndeki arkeolojik sit alanında kazı faaliyetlerinin            başlatılması Anadolu tarihine ışık tutmasının yanı sıra kentteki koruma bilincinin oluşumuna katkıda bulunacak ve doğa-tarih-kültür turizmine yönelik bir ekonomik gelişmenin başlatılmasında itici bir rol oynayabilecektir.

         - Abaştepe ile İnebolu Çayı arasındaki bölgenin ekoloji parkı olarak değerlendirilmesi, tepenin kuzey yamacındaki tarihi çevrenin restore edilerek dünya kültür mirasına kazandırılması son derece önemlidir.

         - Kent ve yakın çevresinde, doğa ve tarih verilerine yönelen bir turizm acısından önemli sivil mimarlık örnekleri olan İnebolu evlerinin turizme yönelik konaklama amacıyla kullanımı, koruma kararlarına katkıda bulunacak ve restorasyon çalışmalarının gerektirdiği yatırımın geriye dönüşünü güvence altına alacaktır. Yumuşak turizm olarak da adlandırılan bu turizm etkinliğinin, kapsamı gereği, ülkemizin diğer turizm bölgelerinde yaşanan olumsuz yapılaşma örneklerinin bu bölgede oluşumuna izin vermeyeceği açıktır.

       - Mustafa Kemal Atatürk Şapka Devrimi'ni millete duyurduğu Türk Ocağı binasının Cumhuriyet          Devrimleri ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne dönüştürülmesi kent açısından önemli bir simge            

         oluşturacaktır.

 

         Gereği için bilgilerinize sunarım.

         Saygılarımla,

         Doç. Dr. Çağatay KESKİNOK

         ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

 

 

İNEBOLU YATIRIM A.Ş.  YAKAMOZ TATİL KÖYÜ.
Boyran Mah. İsmetpaşa Cad. 37500 İNEBOLU KASTAMONU
TEL: 90 - 366 - 811 31 00 - 811 43 05 FAKS : 90 - 366 - 811 31 00
inebolu@yakamoztatilkoyu.com.tr